Mon_2012_ris-1

Системний аналіз стану організаційного управління інноваційним розвитком підприємств машинобудування

УДК 338.2

Г.В. Стар­чен­ко,

к.т.н., доцент

Опубліковано:   Актуальні проблеми імплементації інноваційно-орієнтованої моделі розвитку національної економіки: [монографія] / під заг.  Ред.. Н.В. Ткаленко. — Чернігів: ЧДІЕУ, 2012. – 232 с.

СИС­ТЕМ­НИЙ АНА­ЛІЗ СТА­НУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
УПРАВ­ЛІН­НЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІД­ПРИ­ЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

 Еко­но­міч­ні про­це­си, що від­бу­ва­ю­ть­ся в ос­тан­ні ро­ки, пос­та­ви­ли під­при­єм­ст­ва машинобудування Ук­ра­ї­ни в но­ві умо­ви іс­ну­ван­ня. Уск­лад­ни­ло­ся ви­роб­ництво про­дук­ції, а та­кож її реа­лі­за­ція: на внут­ріш­ньо­му рин­ку че­рез ввіз ім­порт­ної про­дук­ції і різ­ке зни­жен­ня пла­то­спро­мож­но­го по­пи­ту, на зо­вніш­ньо­му рин­ку – уна­слі­док не кон­ку­рен­то­спро­мож­но­сті про­дук­ції ук­ра­їн­ських під­при­ємств, від­сут­но­сті сер­ти­фі­ка­тів на про­дук­цію і сис­те­му яко­сті [1].

Виходом з цієї ситуації може стати інноваційний тип економічного розвитку який дедалі більше стає тим фундаментом, який визначає економічну міць країни та її перспективи на світовому ринку. В країнах, що належать до числа інноваційних лідерів, спостерігаються висока концентрація найбільш рентабельних видів бізнесу (з найвищим вмістом доданої вартості в ціні продукту), переважно високотехнологічна структура національного виробництва, винесення за межі країни промислово-технологічного циклу виробництв, які є еколого-, ресурсоємними тощо, зосередження найбільших фінансових потоків. Читать далее »

Urok_PE

Проект создание автоматизированного рабочего места с помощью Project Expert

Смотреть в новом окне:

Проект создание автоматизированного рабочего места с помощью Project Expert

Derevo_resheniy

Дерево решений. Альтернативные стратегии. Работа с надстройкой Treeplan для Microsoft Office Excel

Посмотреть в новом окне:

Дерево решений. Альтернативные стратегии. Работа с надстройкой Treeplan для Microsoft Office Excel

Mon_2009_ris-3

Системне управління якістю організаційних проектів

Г.В. Старченко

СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Опубліковано: Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки України: монографія: у 2-х ч. / за заг. Ред.. д.е.н., професора І.С. Каленюк. — Чернігів : ЧДІЕУ, 2009. — 592 с.

Вступ

Сучасний етап розвитку українських підприємств характеризується позитивними змінами, головними з яких варто вважати послідовне прагнення поліпшити свої виробничо-економічні показники за рахунок реструктуризації систем організації і управління, впровадження систем якості  на базі міжнародних стандартів. Одним із можливих об’єктів змін є організаційні системи, тому актуальним є розгляд механізмів управління якістю (процедур прийняття рішень) організаційних проектів (ОП). Основним допоміжним інструментом у цьому процесі є методологія управління проектами, яка сприяє вирішенню складних питань на етапі розвитку та становлення сучасної культури управління. Читать далее »

ris-3

Системний аналіз стану, тенденцій розвитку управління якістю організаційних проектів

Г.В. Старченко

к.т.н., доцент

 ЧДІЕіУ, Чернігів 2010 рік.

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ, ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

 Управління проектами на сучасному етапі розвитку економіки стикається з безліччю складних завдань, які доводиться вирішувати в умовах невизначеності. Зниження темпу зростання виробництва, відсутність нормативно-правової бази, зниження попиту, високі митні збори, низький життєвий рівень населення, недосконала податкова політика, інфляція – це ті риси, які негативно впливають на управління проектами [1].

Реформування підприємства, реалізація концепції нової системи управління, створення нової організації або проведення міжнародного форуму — як організаційні проекти характеризуються наступним: Читать далее »

Urok_SPS

Создание, расчёт и рисование сетевых графиков с помощью программы «Сетевого Планирования и Управления» (СПУ)

Просмотреть видео урок в новом окне:

Создание, расчёт и рисование сетевых графиков с помощью программы «Сетевого Планирования и Управления» (СПУ)

 

Urok_Diagr_Ganta

Создание диаграммы Ганта с помощью MS Excel

Просмотреть видео урок в новом окне:

Создание диаграммы Ганта с помощью MS Excel

 

Urok_Naznacheniya

Задача о назначениях (найти минимальную стоимость назначений для выполнения работ на станках) с помощью MS Excel

Просмотреть видео урок в новом окне:

Задача о назначениях (найти минимальную стоимость назначений для выполнения работ на станках) с помощью MS Excel

Urok_Grafik_bez

Вычисление точки безубыточности и построение графика безубыточности с помощью MS Excel

Просмотреть видео урок в новом окне:

Вычисление точки безубыточности и построение графика безубыточности с помощью MS Excel

 

Ucheb_vspom_sayt

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ САЙТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Развитие современных информационных технологий меняет жизнеустройство человека с небывалой скоростью. Можно только предполагать какие требования будут предъявляться, в связи с этим, к выпускникам факультета менеджмента Черниговского государственного института экономики и управления. Специалисты продолжают делать прогнозы и писать об этом статьи. Между тем, сегодняшний уровень преподавания менеджмента предполагает использование современных информационных технологий (далее ИТ), с развитием которых изменяются и методы преподавания. Читать далее »