Архивы рубрики ‘Формування ефективних механізмів управління в умовах пріоритетності знаннєвої компоненти економічного розвитку’

Організаційно-управлінські механізми реформування сфери охорони здоров’я

Клименко О. М., к.е.н., доцент ЧДІЕУ   ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Охорона здоров’я є сферою, що відображає стан та характеризує перетворення головних сфер розвитку суспільства – економічної, політичної та соціальної. Саме тому експерти ВООЗ звертають увагу на тісний взаємозв’язок між станом системи охорони здоров’я, здоров’ям населення та економічним розвитком країни. Інвестиції в зміцнення [...]

Теоретичні аспекти формування корпоративної культури

Кізлевич І.А., студентка гр. МОАмаг – 081 ЧДІЕіУ, науковий керівник к.е.н., доцент Ладонько Л.С. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ Корпоративна культура на сьогодні є атрибутом підприємства, яке піклується про свій імідж, ділову репутацію, як всередині так і за її межами. До цих пір немає еталонного визначення корпоративної культури, але у багатьох наукових працях учених корпоративна [...]

Аутстафінг та лізинг як інструмент менеджменту персоналу

Демідов О.О.,  МОАмаг – 081ЧДІЕУ, науковий керівник к.е.н., доцент  Михайловська О.В.   АУТСТАФІНГ ТА ЛІЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ  Сучасний етап розвитку економіки характеризується глибокими системними змінами,що призводять до ,посилення конкуренції на внутрішніх і зовнішніх ринках України і світу. Зазначене спонукає до розвитку нового напряму управління персоналом – лізингу персоналу та аутстафінгу.

Бенчмаркінг як універсальна управлінська технологія впровадження змін

Гринюк В.О., група МОАмаг – 081 ЧДІЕіУ, науковий керівник к.е.н., доцент Ладонько Л.С.   БЕНЧМАРКІНГ ЯК УНІВЕРСАЛЬНА УПРАВЛІНСЬКА ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН  Стратегічне управління підприємством у ринкових умовах господарювання передбачає визначення існуючих позицій на ринку, сильних та слабких сторін діяльності. Щоб здійснити це ефективно, необхідно правильно визначити основу  і критерії порівняння, адже стратегічна позиція підприємства у [...]

Вплив інформаційних технологій на провадження організаційних змін

Вульвач О.Ю., студентка групи МОАмаг-081 ЧДІЕіУ, науковий керівник к.е.н., доцент Ладонько Л. С. ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН Одним з основних факторів впливу науково-технічного прогресу на всі сфери діяльності людини є широке використання нових інформаційних технологій. Серед найбільш важливих і масових сфер, в яких інформаційні технології відіграють вирішальну роль, особливе місце займає сфера [...]

Науково-практичне обгрунтування інноваційних підходів до реформування системи регіонального управління

 Вдовенко С.М.,                                               доктор наук з державного  управління, доцент     Науково-практичне обгрунтування інноваційних підходів до реформування системи регіонального управління   В статті аналізуються сучасні теоретичні посилання та практичні підходи до реформування системи регіонального управління. Здійснюється їх аналіз за сутнісними ознаками та адаптивністю до застосування в Україні. Акцентується увага на умовах трансформації регіонального управління до [...]

Сучасний стан сільськогосподарського виробництва в україні

Бакуменко Р.П., ст.гр. МОАмаг-081, науковий керівник к.т.н., доцент Ткаленко Н.В.  Сучасний стан сільськогосподарського виробництва в Україні  Перехід до ринкових відносин, проголошений як кінцева мета ре­форм, проведених в Україні, і сільському господарстві зокрема, проходить на базі економіки особливого роду, окремі елементи і підсистеми якої утворюють, хоча і недостатньо ефективну систему, що розвивається. До загальних рис становлення [...]

Напрями покращення інвестиційного клімату в україні

Авраменко І.О., студентка гр. МОАмаг-081 науковий керівник, к.т.н., доцент Ткаленко Н.В. Напрями покращення інвестиційного клімату в Україні Створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні є надзвичайно важливою проблемою. Зарубіжний досвід дає підстави вважати, що залучення іноземного капіталу відіграє вирішальну роль у зміцненні економічного розвитку країни лише за умов активної і організованої участі держави в інвестиційному процесі.

Thanks: mgudt