Архивы рубрики ‘Монографии’

Mon_2012_ris-1

Системний аналіз стану організаційного управління інноваційним розвитком підприємств машинобудування

УДК 338.2 Г.В. Стар­чен­ко, к.т.н., доцент Опубліковано:   Актуальні проблеми імплементації інноваційно-орієнтованої моделі розвитку національної економіки: [монографія] / під заг.  Ред.. Н.В. Ткаленко. — Чернігів: ЧДІЕУ, 2012. – 232 с. СИС­ТЕМ­НИЙ АНА­ЛІЗ СТА­НУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВ­ЛІН­НЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІД­ПРИ­ЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ  Еко­но­міч­ні про­це­си, що від­бу­ва­ю­ть­ся в ос­тан­ні ро­ки, пос­та­ви­ли під­при­єм­ст­ва машинобудування Ук­ра­ї­ни в но­ві умо­ви іс­ну­ван­ня. Уск­лад­ни­ло­ся ви­роб­ництво [...]

Mon_2009_ris-3

Системне управління якістю організаційних проектів

Г.В. Старченко СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Опубліковано: Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки України: монографія: у 2-х ч. / за заг. Ред.. д.е.н., професора І.С. Каленюк. — Чернігів : ЧДІЕУ, 2009. — 592 с. Вступ Сучасний етап розвитку українських підприємств характеризується позитивними змінами, головними з яких варто вважати послідовне прагнення поліпшити свої виробничо-економічні показники [...]

ris-3

Системний аналіз стану, тенденцій розвитку управління якістю організаційних проектів

Г.В. Старченко к.т.н., доцент  ЧДІЕіУ, Чернігів 2010 рік. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ, ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ  Управління проектами на сучасному етапі розвитку економіки стикається з безліччю складних завдань, які доводиться вирішувати в умовах невизначеності. Зниження темпу зростання виробництва, відсутність нормативно-правової бази, зниження попиту, високі митні збори, низький життєвий рівень населення, недосконала податкова політика, інфляція [...]

Thanks: mgudt