Архивы за месяц Февраль, 2013

Mon_2009_ris-3

Системна модель управління якістю організаційних проектів

УДК 005.8:006.015.5:621 Г.В. Ста­р­че­н­ко, Ба­ра­нюк І.­А. Опубліковано: Управління розвитком складних систем Збірник наукових праць. – Київ : Вид-во КНУБА, 2011. –  № 6.  –  С. 64–68. СИ­С­ТЕ­М­НА МОДЕЛЬ УПРАВ­ЛІН­НЯ ЯКІ­С­ТЮ ОР­ГА­НІ­ЗА­ЦІЙ­НИХ ПРО­Е­К­ТІВ Клю­чо­ві сло­ва:си­с­те­м­не управ­лін­ня,ор­га­ні­за­цій­нийпро­ект, про­цес, якість про­е­к­ту. У статті розглянута сутність організаційних проектів, дано визначення поняття якості організаційного проекту. Запропоновано  системну модель та алгоритм комплексного управління якістю [...]

Mon_2012_ris-1

Системний аналіз стану організаційного управління інноваційним розвитком підприємств машинобудування

УДК 338.2 Г.В. Стар­чен­ко, к.т.н., доцент Опубліковано:   Актуальні проблеми імплементації інноваційно-орієнтованої моделі розвитку національної економіки: [монографія] / під заг.  Ред.. Н.В. Ткаленко. — Чернігів: ЧДІЕУ, 2012. – 232 с. СИС­ТЕМ­НИЙ АНА­ЛІЗ СТА­НУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВ­ЛІН­НЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІД­ПРИ­ЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ  Еко­но­міч­ні про­це­си, що від­бу­ва­ю­ть­ся в ос­тан­ні ро­ки, пос­та­ви­ли під­при­єм­ст­ва машинобудування Ук­ра­ї­ни в но­ві умо­ви іс­ну­ван­ня. Уск­лад­ни­ло­ся ви­роб­ництво [...]

Urok_PE

Проект создание автоматизированного рабочего места с помощью Project Expert

Смотреть в новом окне: Проект создание автоматизированного рабочего места с помощью Project Expert

Derevo_resheniy

Дерево решений. Альтернативные стратегии. Работа с надстройкой Treeplan для Microsoft Office Excel

Посмотреть в новом окне: Дерево решений. Альтернативные стратегии. Работа с надстройкой Treeplan для Microsoft Office Excel

Mon_2009_ris-3

Системне управління якістю організаційних проектів

Г.В. Старченко СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Опубліковано: Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки України: монографія: у 2-х ч. / за заг. Ред.. д.е.н., професора І.С. Каленюк. — Чернігів : ЧДІЕУ, 2009. — 592 с. Вступ Сучасний етап розвитку українських підприємств характеризується позитивними змінами, головними з яких варто вважати послідовне прагнення поліпшити свої виробничо-економічні показники [...]

ris-3

Системний аналіз стану, тенденцій розвитку управління якістю організаційних проектів

Г.В. Старченко к.т.н., доцент  ЧДІЕіУ, Чернігів 2010 рік. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ, ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ  Управління проектами на сучасному етапі розвитку економіки стикається з безліччю складних завдань, які доводиться вирішувати в умовах невизначеності. Зниження темпу зростання виробництва, відсутність нормативно-правової бази, зниження попиту, високі митні збори, низький життєвий рівень населення, недосконала податкова політика, інфляція [...]

Urok_SPS

Создание, расчёт и рисование сетевых графиков с помощью программы «Сетевого Планирования и Управления» (СПУ)

Просмотреть видео урок в новом окне: Создание, расчёт и рисование сетевых графиков с помощью программы «Сетевого Планирования и Управления» (СПУ)  

Urok_Diagr_Ganta

Создание диаграммы Ганта с помощью MS Excel

Просмотреть видео урок в новом окне: Создание диаграммы Ганта с помощью MS Excel  

Urok_Naznacheniya

Задача о назначениях (найти минимальную стоимость назначений для выполнения работ на станках) с помощью MS Excel

Просмотреть видео урок в новом окне: Задача о назначениях (найти минимальную стоимость назначений для выполнения работ на станках) с помощью MS Excel

Urok_Grafik_bez

Вычисление точки безубыточности и построение графика безубыточности с помощью MS Excel

Просмотреть видео урок в новом окне: Вычисление точки безубыточности и построение графика безубыточности с помощью MS Excel  

Thanks: Lifestar