Системна модель управління якістю організаційних проектів

Mon_2009_ris-3

УДК 005.8:006.015.5:621

Г.В. Ста­р­че­н­ко, Ба­ра­нюк І.­А.

Опубліковано: Управління розвитком складних систем Збірник наукових праць. – Київ : Вид-во КНУБА, 2011. –  № 6.  –  С. 64–68.

СИ­С­ТЕ­М­НА МОДЕЛЬ УПРАВ­ЛІН­НЯ ЯКІ­С­ТЮ ОР­ГА­НІ­ЗА­ЦІЙ­НИХ ПРО­Е­К­ТІВ

Клю­чо­ві сло­ва:си­с­те­м­не управ­лін­ня,ор­га­ні­за­цій­нийпро­ект, про­цес, якість про­е­к­ту.

У статті розглянута сутність організаційних проектів, дано визначення поняття якості організаційного проекту. Запропоновано  системну модель та алгоритм комплексного управління якістю організаційного проекту.  Рис.3. Дж.7.

По­ста­но­в­ка про­бле­ми у за­га­ль­но­му ви­гля­ді. Су­час­ний етап роз­ви­тку ук­ра­їн­ських під­при­ємств ха­рак­те­ри­зу­є­ть­ся по­зи­тив­ни­ми змі­на­ми, го­лов­ни­ми з яких вар­то вва­жа­ти пос­лі­дов­не праг­нен­ня по­ліп­ши­ти свої ви­роб­ни­чо-еко­но­міч­ні по­каз­ни­ки за ра­ху­нок ре­ст­рук­ту­ри­за­ції сис­тем ор­га­ні­за­ції і управ­лін­ня, впро­ва­джен­ня сис­тем яко­сті  на ба­зі між­на­род­них стан­дар­тів. Од­ним із мож­ли­вих об’єктів змін є ор­га­ні­за­цій­ні сис­те­ми, то­му ак­ту­аль­ним є роз­гляд ме­ха­ніз­мів управ­лін­ня які­стю (про­це­дур при­йнят­тя рі­шень) ор­га­ні­за­цій­них про­ек­тів (далі ОП).

Для під­си­с­тем управ­лін­ня які­с­тю ОП у даний час відсутня системна модель, що поєднує модель забезпечення якості за ISO серії 9000, 10006, 10007 структурні елементи системи якості та модифікований цикл Демінга, враховує вплив норми якості та конкурентоспроможності (далі НЯК) на конфігурацію ОП, методи оптимізації витрат на проект за допомогою функціонально вартісного аналізу (далі ФВА), методу оцінки організаційної структури проектно-орієнтованого підприємства за критеріями якості.

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій.

Пи­тан­ня в га­лу­зі управ­лін­ня які­стю та управ­лін­ня про­ек­та­ми ви­кла­де­ні у ро­бо­тах та­ких віт­чиз­ня­них і за­ру­біж­них вче­них, як: Ка­лі­та П.Я., Вєкс­лєр Е.М., Ла­пі­дус В.А., Бу­шу­єв С.Д., Бу­шує­ва Н.С., Masaaki Imai, Shigeo Shingo, Juran J. M., Phillip B. Crosby, Walter E. Deming, Ian G. Durand, A.V. Feigenbaum та ін­ші.

Незважаючи на велику кількість публікацій з питань якості, що стосуються в основному впровадження комплексу стандартів ISO серії 9000, питання методології управління якістю організаційних проектів висвітлені недостатньо повно. Беручи до уваги проблеми, з якими стикаються менеджери проектів під час планування та виконання проекту, виникає завдання розробки системної моделі управління якістю організаційних проектів відповідно до МС ISO серії 9000, 10006, 10007, яка б забезпечила удосконалення якості на всіх стадіях управління організаційними проектами.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.

При управлінні ОП виникають складнощі у зв’язку з великою кількістю інформації стосовно якості ОП. Умовно цю інформацію можна поділити на інформацію щодо процесів управління якістю та інформацію щодо якості продукту проекту як з боку замовників, так і виконавців проекту. Тобто проблемою ОП є неоднозначність представлення якості, її складових та процесів управління якістю.

Організаційному проекту відповідає зовнішній або внутрішній суб’єкт діяльності, що, поряд із предметом діяльності, змінюється сам. Таким чином, відмінною рисою ОП є те, що в них змінюється суб’єкт управління. Інакше кажучи, в ОП неодмінно мають місце саморозвиток і самоорганізація.

Таким чином, в управлінні якістю ОП на сьогодні можна виділити дві загальні проблеми — необхідність урахування ефектів саморозвитку й самоорганізації й необхідність постановки й рішення завдання синтезу оптимального комплексу механізмів управління якістю [1].

На­яв­ність не­ви­рі­ше­них зав­дань що­до роз­роб­ки під­хо­ду до управ­лін­ня які­стю ор­га­ні­за­цій­них про­ек­тів, який би вра­хо­ву­вав МС ISO се­рії 9000, 10006, 10007, до­зво­ляв би вдо­ско­на­лю­ва­ти про­це­си управ­лін­ня які­стю ОП, ви­рі­шу­ва­ти про­блем­ні ас­пек­ти управ­лін­ня, а та­кож у ра­зі не­об­хід­но­сті ско­ро­чу­ва­ти: ви­тра­ти на якість про­ек­ту, час пла­ну­ван­ня та при­йнят­тя управ­лін­ських рі­шень. На­галь­на пот­ре­ба у розв’язанні цьо­го зав­дан­ня, свід­чить про не­об­хід­ність розробки системної моделі управління якістю організаційного проекту.

Формулювання цілей статті.

На­го­ло­шую­чи на не­об­хід­но­сті до­слі­джен­ня системного управ­лін­ня які­стю ор­га­ні­за­цій­них про­ек­тів не­об­хід­но:

- ви­зна­чи­ти сут­ність та особ­ли­во­сті управ­лін­ня які­стю ор­га­ні­за­цій­них про­ек­тів;

- за допомогою системного аналізу розробити окрему структуру (системну модель), тобто модель та алгоритм комплексного управління якістю ОП, яка б дозволила класифікувати процеси управління якістю та вартісні витрати на забезпечення якості проекту на усіх фазах життєвого циклу. Така модель на стратегічному рівні управління повинна забезпечувати розуміння усіх аспектів управління якістю організаційних проектів, розвиток та вдосконалення організаційної системи, переводити її до нового якісного рівня.

Виклад основного матеріалу.

Реформування підприємства, реалізація концепції нової системи управління, створення нової організації або проведення міжнародного форуму — як організаційні проекти характеризуються наступним:

- цілі проекту заздалегідь визначені, однак результати проекту кількісно і якісно важче визначити, ніж у інших типах проектів, тому що вони зв’язані, як правило, з організаційним поліпшенням системи;

- строк і тривалість визначаються попередньо та можуть уточнюватися;

- ресурси надаються у міру можливості;

- витрати на проект фіксуються й піддаються контролю на економічність, однак вимагають коректувань у міру просування проекту [1].

Відповідно до стандарту «ISO 10006:2005 Системи управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектуванні»: проект – унікальний процес, що складається з набору взаємопов’язаних і контрольованих робіт з датами початку й закінчення й розпочатий, щоб досягти мети відповідно до конкретних вимог, включаючи обмеження за часом, витратами і ресурсами [2].

Оскільки проектом називається зміна деякої системи, то під організаційним проектом будемо розуміти обмежену в часі цілеспрямовану зміну організаційної системи із установленими вимогами до якості результатів, можливими рамками витрат коштів і ресурсів і специфічною організацією.

Під організаційною системою (ОС) будемо розуміти організацію як об’єднання людей, що спільно реалізують деяку програму або ціль і діючих на основі певних процедур і правил [1, 3].

Отже, ОП як зміна організаційної системи може впливати на зміни складу, структури, припустимих множин цільових функцій, інформованості й порядку функціонування. Зміни можуть і повинні торкатися в загальному випадку всіх перелічених параметрів, і пошук оптимального з точки зору якості результату проекту полягає у визначенні найбільш ефективної допустимої комбінації всіх параметрів організаційної системи.

Визначимо, що являє собою якість ОП. Для початку визначимо, що таке якість проекту.

Якість проекту — це ступінь відповідності сукупності його характеристик вимогам проекту [4].

Таким чином можна сказати, що якість організаційного проекту — це ступінь відповідності сукупності характеристик проекту вимогам організаційної системи.

Тоді управління якістю організаційного проекту — це діяльність, яка спрямована на досягнення відповідності результатів організаційного проекту виявленим потребам і очікуванням щодо організаційної системи. Потреби звичайно зводяться:

- до складу організаційної системи;

- структури організаційної системи;

- цільовим функціям учасників організаційної системи;

- множині припустимих дій учасників організаційної системи;

- інформованості;

- економічним вимогам;

- порядку функціонування;

- культурно-історичним вимогам.

Наведена системна модель управління якістю ОП (рис. 1) є динамічною системою, здатною до модифікації, що має гнучкість і постійно може пристосовуватися до зміни вимог щодо якості й інших факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, які впливають на проект.  Модель на стратегічному рівні управління повинна забезпечувати розвиток та вдосконалення системи, переводити її до нового якісного рівня.

Системна модель управління якістю організаційних проектів дозволяє найбільше повно представити життєвий цикл проекту, що охоплює стадії концепції, розробки, освоєння, реалізації, завершення [5, 6].

  Mon_2009_ris-3

Рис. 1. Системна модель управління якістю організаційних проектів

Представлена системна модель управління якістю організаційних проектів – це сукупність взаємозалежних і взаємодіючих елементів: системи якості по ISO серії 9000, ISO 10006 інших стандартів у галузі управління проектами, моделей та методів управління якістю організаційних проектів, структурних елементів системи якості проектів, «петлі якості», модифікованого циклу Демінга, що забезпечує удосконалювання якості на всіх стадіях управління проектами.

Слід зазначити, що усередині системи можливі зміни: переміщення окремих елементів системи; додавання нових; зміна зв’язків. Тобто система повинна мати властивість адаптації в залежності від внутрішніх і зовнішніх факторів. Крім того, у зв’язку зі своєю динамічністю вона повинна мати цілісність і постійно удосконалюватися у всіх напрямках розвитку проекту.

Системна модель управління якістю організаційних проектів може бути описана таким чином [6]:

formula-1                             (1)

де Sr- кінцевий результат проекту;

R – структура робіт проекту;

t – час виконання проекту;

C – вартість виконання;

r – ресурси;

QMS – система управління якістю в проектах;

І – зовнішня інформація;

ІS – інформаційна система;

V – вимоги до організаційної структури проекту та виконавців.

Системна модель управління якістю організаційних проектів, повинна характеризуватися такими основними параметрами, як взаємозв’язки між роботами, часом реалізації, вартістю реалізації, ресурсами з урахуванням та впливом інформації щодо якості процесів та результатів проекту, вимог до виконавців, системи управління якістю, організаційної системи. Ці взаємозалежності та вплив можна зобразити таким чином рис. 2.

Mon_2009_ris-5

Рис. 2. Вплив параметрів управління якістю організаційних проектів
на результат проекту

Оцінка ефективності управління ОП на основі системної моделі управління якістю ОП можлива тільки на основі показників, що враховують інтереси й ступінь задоволеності всіх зацікавлених сторін учасників проекту. Ефективне те, що сприяє реалізації стратегії у відношенні декількох або всіх зацікавлених сторін одночасно, причому з найменшими витратами всіх видів ресурсів і протягом досить тривалого часу. Будь-який показник, який застосовується у практиці управління, може виступати в ролі показника результативності або ефективності даної моделі. Наприклад, за оцінкою (виміру) найважливіших характеристик ефективності — індикаторів росту, а саме [7]:

- показники діяльності (наприклад, обсяг робіт або послуг, продуктивність, прибуток, задоволеність споживачів і т.д.), x(t);

- швидкість росту, V(t) = Δx(t)/Δt;

- прискорення росту, a(t) = ΔV(t)/Δt.

Інакше кажучи, важливий не показник діяльності як такий, а його стратегічна роль і поводження в часі (швидкість і прискорення росту).

Ефект системного управління якістю є за своєю суттю синергетичним, тобто ефектом посилення взаємодії й координації між елементами цієї системи. Об’єктивною основою виникнення синергетичного ефекту системи є реальна взаємодія її елементів. Звідси можна зробити два методичних висновки:

- ефект системи завжди більше, ніж алгебраїчна сума ефектів вхідних у неї елементів;

- ефективність системи обов’язково пов’язана з визначенням приросту величини загального ефекту системи порівняно із сумарною ефективністю функціонування окремих її елементів.

Для ефективного управління ОП можна запропонувати структурну схему управління якістю ОП (рис. 3), де I…VI – згорнуті елементи системи якості, засновані на вимогах до якості по ISO 9001.

Під ефективним управлінням ОП будемо розуміти діяльність, яка забезпечує виконання процесів та створення кінцевого продукту проекту з урахуванням якості організаційної системи, з мінімальними витратами.

Величина F відображає приведений результат, отриманий від використання продукту (результату) проекту. Результат складається з підвищення прибутку, зменшення витрат, покращення якості та ін.

Stat_18_form-2

де   F – приведений результат проекту;

Sr- кінцевий результат проекту;

Середньорічний індекс темпу росту приведеного результату F формула (2)  розраховується так:

Stat_18_form-3

де qt – індекс річного темпу росту приведеного результату у t-му році.

 Stat_18_form-4

де Ft, Ft -1 – приведений результат проекту, відповідно в t — і (t-1)-му році.

Mon_2009_ris-4

Рис. 3. Структурна схема управління якістю ОП

Звідси приріст приведеного результату в t-му році, що відповідає ефекту від впровадження системного управління якістю організаційних проектів:

 Stat_18_form-5

 

 

 

 

 

 

 

Ефект від системного управління якістю ОП на основі цієї моделі можна оцінити, зіставивши приріст приведеного результату в t-му році, що відповідає ефекту від впровадження методології управління якістю на основі системної моделі з тими витратами, які були зроблені за роки впровадження й функціонування методології [6]:

 Stat_18_form-6

 

 

 

 

 

Величина  витрат на впровадження методології системного управління якістю організаційних проектів розраховується як сукупність вартостей виконання робіт на впровадження цих заходів: 

Stat_18_form-7

Величина  витрат на функціонування методології системного управління якістю організаційних проектів розраховується як сукупність вартостей робіт на функціонування цієї методології.

Stat_18_form-8

Ефект від системного управління ОП буде виражатися в діяльності, яка забезпечує формування ресурсів, необхідних для створення кінцевого результату проекту з урахуванням системи управління якістю проектів, з мінімальними витратами.

Висновки. Таким чином, представлена системна модель управління якістю організаційних проектів – це сукупність взаємозалежних і взаємодіючих елементів: системи якості по ISO серії 9000, ISO 10006 інших стандартів у галузі управління проектами, моделей та методів управління якістю організаційних проектів, структурних елементів системи якості проектів, «петлі якості», модифікованого циклу Демінга, що забезпечує удосконалювання якості на всіх стадіях управління проектами. Модель на стратегічному рівні управління:

- повинна забезпечувати розвиток та вдосконалення організаційної системи, переводити її до нового якісного рівня;

- може бути покладена в основу розробки плану досягнення всіх цілей проекту в галузі якості;

- може бути покладена в основу системи управлінських рішень, які визначають основні напрями розвитку проекту в галузі якості;

- повинна забезпечувати виконання головного завдання – успішне завершення проекту у відповідності з поставленими цілями, одержання кінцевих  очікуваних результатів.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Новиков Д.А. Теория управления организационными системами / Д.А. Новиков. – М. : МПСИ, 2005.  –  584 с.

2. Quality management systems — Guidelines for quality management in projects (ISO 10006:2003 E).  –  ISO-2003. – 36 c.

3. Новиков Д.А. Модели и методы организационного управления инновационным развитием фирмы / Д.А. Новиков, А.А. Иващенко. – М. : КомКнига, 2006.  –  332 с.

4.  Бушуев С.Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетенции проектных менеджеров / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева   (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0)  — К. : ІРІДІУМ, 2006. – 208 с.

5. Старченко Г.В. Системна модель управління якістю в проектах / Г.В. Старченко // Управління проектами: стан та перспективи. Тези доповідей. Міжнародної науково-практичної конференції.  –  Миколаїв. : «НУК», 2005. – С. 162–164.

6. Старченко Г.В. Оцінка ефективності проекту за допомогою системної моделі управління якістю проектів / Г.В. Старченко // Управління проектами: стан та перспективи. Тези доповідей. Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв. : «НУК», 2007.  –  С. 260–263.

7.  Лапидус В.А. Проактивная компания. Модели менеджмента. Модель 1 – менеджмент роста / В.А. Лапидус : сб. «Созвездие качества-2003″.  –  Kиев : Украинская ассоциация качества, 2003.

 

 

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий