Основні складові й драйвери розвитку інфраструктури економіки знань в умовах глобалізації

Г.В. Стар­чен­ко,

к.т.н., доцент

Основні складові й драйвери розвитку інфраструктури економіки знань в умовах глобалізації

 

Процеси глобалізації, які розпочалися в XX столітті, та глобальної   трансформації – у XXI столітті практично у всіх сферах життя світової спільноти, різко поширили свій вплив не тільки на міжнародні економічну і політичну системи, але й вплинули на світові фінанси, обмін інформацією, на масову міграцію людей, розвиток транспортних комунікацій і мегаполісів, формування і поширення якісно-нових технологій менеджменту.Глобалізація – об’єктивний соціальний процес, змістом якого є зростаючий взаємозв’язок та взаємозалежність національних економік, національних політичних, соціальних, систем, національних культур та навколишнього середовища.

Треба зазначити, що глобалізація, як і будь-яке явище, має як позитивні, так і негативні наслідки. Створення глобальної комп’ютерної мережі обміну інформацією, розвиток електронної комерції та міжнародного туризму, можливості мобільного зв’язку, підвищення рівня споживання – це найбільш суттєві позитивні моменти глобалізованого світу. З іншого боку, світова фінансово-промислова криза, виснаження природних ресурсів, поява нових невиліковних хвороб, генетично модифікованих продуктів, диктат світової фармацевтичної і продовольчої мафії, війни за контроль над ресурсами, зникнення мов і культур малих народів – це не повний перелік реальних загроз людству, які є наслідками незворотних процесів глобалізації.

Сьогодні відповіді на виклики глобальних трансформацій людство ще не сформулювало. Для цього необхідне глобальне мислення, усвідомлення якісних змін життєвого простору, які відбуваються на планеті. Таким чином, актуальності набуває питання усестороннього дослідження проблем глобальних змін для вироблення та запровадження нової стратегія розвитку держави та різних сфер діяльності людини, яка враховуватиме нові глобальні виклики, буде спрямована на досягнення конкурентоспроможності країни та консолідацію нації.

Сучасний прогрес технологій, поширення інформаційних моделей у всіх сферах соціального буття в масштабах світової економіки набувають специфічного вигляду та форм. Інформаційні технології (далі ІТ) докорінно змінюють глобальне конкурентне середовище, радикально впливають на процеси розміщення економічних ресурсів та їх перерозподіл.

Враховуючи глибину й розмах технологічних економічних і соціальних наслідків розвитку ІТ у різних сферах діяльності людства можна перейти до, так званої концепції «інформаційного суспільства».

Інформаційне суспільство – концепція постіндустріального суспільства, нова історична фаза розвитку цивілізації, у якій головними продуктами виробництва є інформація й знання.

У цей час у західній суспільно-політичній думці концепція «інформаційного суспільства»  поступово займає те місце, яке в 70-х роках займала теорія постіндустріального суспільства.

Економіка знань розкриває нову роль і місце інтелекту людини в сучасному суспільстві, вплив інформації як головної продуктивної сили і суб’єкта виробництва на розвиток регіонального простору. Знання сьогодні визнано вирішальним чинником економічного розвитку, інструментом інновацій, конкуренції та економічного успіху, завдяки саме якому можна створити конкурентоспроможну економіку, здатну забезпечувати сучасний рівень добробуту суспільства.

Економіка знань – вищий етап розвитку постіндустріальної економіки й інноваційної економіки. Часто термін економіка знань використовують як синонім інноваційної економіки. Можна сказати, що економіка знань – вищий етап розвитку інноваційної економіки, і є базою, фундаментом суспільства знань або інформаційного суспільства.

Головним фактором формування й розвитку економіки знань є людський капітал.

Економіка знань – економіка, де основними факторами розвитку є знання й людський капітал. Процес розвитку такої економіки полягає у підвищенні якості людського капіталу та якості життя, у виробництві знань і високих технологій, інновацій і високоякісних послуг.

Сьогодні виробництво знань і високих технологій служить основним джерелом зростання економіки в розвинених країнах.

У сучасному суспільстві відбувається поступове заміщення традиційних індустріальних засобів виробництва новими, що продукують прогресивні знання та інновації, посилюють взаємозв’язок «освіта – наука – виробництво» та підвищують значимість інтелектуального потенціалу.

До інфраструктури економіки знань входять наступні основні складові й драйвери розвитку:

- Ефективні державні інститути, які забезпечують високу якість життя.

- Високоякісна освіта.

- Ефективна фундаментальна наука.

- Ефективний науково-технічний венчурний бізнес.

- Високоякісний людський капітал.

- Виробництво знань і високих технологій.

- Інформаційне суспільство або суспільство знань.

- Інфраструктура реалізації й трансферу ідей, винаходів і відкриттів від фундаментальної науки до інноваційних виробництв і далі – до споживачів.

Для економіки знань характерні високий індекс економічної волі, розвинене громадянське суспільство й демократія, суспільство знань.

Поки найбільшою мірою реалізували економіку знань США, Японія й, частково розвинені країни ЄЕС.

Україна ще тільки буде поступово створювати ефективну індустріальну економіку. Процес індустріалізації, процес створення ефективної економіки в Україні ще не завершений. До того ж, втрачені досягнуті в минулому високі у світі позиції в науці, освіті, медицині, безпеці і т.п.

Деградували всі складові людського капіталу за останні 20 років і це суттєво ускладнює розвиток України й диверсифікованість її економіки, створення ефективних виробництв із високою доданою вартістю.

Отже, нині існує нагальна потреба у перегляді існуючих та формуванні нових стратегічних напрямів розвитку як національної, так і регіональної економіки, оскільки економічне зростання, а також суспільний економічний поступ можливі тільки за умови переходу до економіки знань, у якій «порівняльні переваги» усе менше визначаються багатством природних ресурсів і все більше – інноваціями та застосуванням знань.

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий