Теоретичні аспекти формування корпоративної культури

Кізлевич І.А., студентка гр. МОАмаг – 081 ЧДІЕіУ,

науковий керівник к.е.н., доцент Ладонько Л.С.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Корпоративна культура на сьогодні є атрибутом підприємства, яке піклується про свій імідж, ділову репутацію, як всередині так і за її межами. До цих пір немає еталонного визначення корпоративної культури, але у багатьох наукових працях учених корпоративна культура розуміється як система базових припущень, беззастережно прийнятих і поділюваних членами організації, включає філософію і ідеологію управління, цінності та вірування, установки і норми, що утворюють основу взаємодій як усередині організації, так і поза нею. У дослідженнях корпоративної культури в Західній Європі певна увага концентрується на духовних елементах і поняттях, які використовують для визначення явищ, ідей, засобів пізнання, символів та їх значень, цінностей, правил і норм, моделей поведінки тощо. Такі дослідження здійснювали, зокрема, М. Елвесон, Р. Кілман, Р. Рюттінгер, Д. Ньюстром, К. Девіс, Л. Джоуел, В. Співак, А. Заньковський, С. Шекшня та інші. Проведений аналіз значення, поняття та змісту корпоративної культури за результатами наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів (таблиця 1).

Таблиця 1

Порівняльна оцінка змісту поняття „корпоративна культура”

 за даними різних авторів

Автори

Визначення корпоративної культури

Р.Кілман Філософські та ідеологічні уявлення, цінності, переконання, очікування, атитюди та норми, які об’єднують організацію в єдине ціле та поділяються її членами.
К. Голд Унікальні характеристики особливостей організації, які вирізняють її серед інших у галузі.
М. Мескон Атмосфера і клімат в організації, що відображає звичаї, які в ній домінують.
О.Віханський, О. Наумов Набір найважливіших положень, що сприймаються членами організації та втілюються у цінностях, які декларуються організацією і задають людям орієнтири в їх поведінці і діях
Д. Елдрідж, А. Кромбі Унікальна сукупність норм, цінностей, переконань, які визначають спосіб об’єднання груп та окремих особистостей в організацію для досягнення встановлених перед нею завдань.
Г. Морган Метафізичне розуміння як один із засобів здійснення організаційної діяльності за допомогою використання мови, фольклору, традицій та інших способів передачі основних цінностей, переконань, ідеологій, які спрямовують діяльність підприємств.
Є. Уткін Система цінностей та переконань, що поділяються усіма працівниками фірми і зумовлюють їх поведінку, характер життєдіяльності організації

Підбиваючи підсумки пошуку якомога точнішого визначення поняття „корпоративна культура”, можна послатися на такі висловлювання вчених: корпоративна культура — це сукупність переконань та цінностей, що поділяються працівниками фірми і мотивуються,  що зумовлюють  типові індивідуальні чи організаційні прояви поведінки.

Корпоративна культура включає три ключові елементи, (рівні) як свідчить класична модель Шейна (рис. 1):

Перший рівень — рівень артефактів, самий поверхневий, зовні видимий рівень корпоративної культури, що включає всі зовнішні прояви культури, які здатний сприймати людина (технології, архітектура, логотипи, організаційний фольклор, формений одяг і т. п.). Артефакти вимагають подальшої конкретизації, оскільки можуть бути по-різному інтерпретовані;

Другий рівень — рівень вірувань і цінностей , більш глибокий, неявно проявляється рівень корпоративної культури, який виявляється або через взаємодію з фізичним оточенням, або через соціальний консенсус. Ціннісні орієнтації визначають напрям розвитку організації, задають траєкторію її розвитку і сприяють підвищенню ефективності бізнесу ;

Третій  рівень -  базових припущень, що спрямовують напрямки життєдіяльності організації.

Kizlevich-1

  Рис. 1. Ключові елементи корпоративної культури

      У спеціальному масштабному дослідженні С. В. Лукова ,яке побудоване на базі тезаурусного підходу, виділив декілька груп понять, які здатні описати предметне поле корпоративної культури, а саме:

- перша група понять відображає поведінковий зріз досліджуваного феномену (поведінка, група, формальні та неформальні відносини, зовнішнє середовище, взаємодія та взаємозв’язок, об’єднання, співпраця, адаптація, прийняття рішень, внутрішня інтеграція);

- друга група  описує ціннісний аспект корпоративної культури : цінності, цілі, переконання, очікування, уявлення, символи, вірування, міфи, установки, знання, моральний клімат, особистість;

- третя група понять пов’язана з правилами організації, вона включає такі поняття: норми, правила, ритуали, традиції, взірці та стереотипи поведінки, звички, мова.

Вітчизняний дослідник В.Князєв розглядає організаційну культуру як різновид  соціальної технології, яка має триадичну структуру:

-  об’єктивно-предметний спосіб організації діяльності та спілкування;

- певний науково-практичний (технологічний) тип знань про цю організацію (її  механізми, форми, методи, принципи тощо);

-  управлінська  діяльність  із  застосування  цих  та  інших  типів  знань  для   вирішення практичних завдань, насамперед пов’язаних  з підвищенням ефективності,    оптимальності та раціональності людської діяльності

(індивідуальної чи колективної).

Проведемо порівняльний аналіз підходів різних вчених до поділу корпоративної культури на складові елементи (таблиця 2):

 Таблиця 2

Порівняльний аналіз підходів до поділу корпоративної культури на складові елементи

Автор

Психоло

гічна

складова

Організаційна

поведінка

Система мотивації

Матеріальна складова

Явище соціалізації

Управлінська складова

Шейн

+

+

+

Роббінс

+

+

Морган,

Харріс

+

+

+

+

+

Журавльова

+

+

+

+

Капітанов

+

+

+

+

Беззаперечними елементами організаційної культури за думкою більшості дослідників є психологічна складова, (яка включає в себе цінності, міфи, історію, символи (імідж), обряди, ритуали) та організаційна складова (базується на особистій ініціативі, готовності іти на ризик, чітких цілях, лояльності співробітників, узгодженості дій).

Організаційна культура в цілому впливає на розвиток організації. Якість управління залежить від того, на якому рівні та як були використані  окремі  інструменти  організаційної  культури.  В  свою  чергу,  ефективне формування організаційної культури на підприємстві можливе тільки за умови наявності механізму, який передбачає  систему взаємопов’язаних  елементів, функцій, принципів та процесу функціонування механізму.

Відомі різні підходи до виділення набору критеріїв, котрі допомагають

простежити вплив корпоративної культури на ефективність діяльності

організації. У своїй моделі В. Caтe виділив критерії, за допомогою яких культура впливає на організаційну діяльність:

1) кооперація між індивідами й частинами організації;

2) прийняття рішень;

3) контроль;

4) комунікації;

5) лояльність організації;

6) сприйняття працівниками організаційного середовища;

7) виправдання своєї поведінки.

Рівень організаційної культури формується під впливом дотримання певних принципів, і саме це сприяє формуванню корпоративних цінностей. З розвитком корпоративних відносин принципи організаційної культури динамічно розвиваються. Таким чином, організаційна культура виконує досить велику кількість функцій на підприємстві, головна з яких полягає у

формуванні корпоративних цінностей. Тому можна сказати, що безперечно організаційна культура посідає важливе місце в проведенні організаційних змін на підприємствах.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий