Сучасний стан сільськогосподарського виробництва в україні

Бакуменко Р.П., ст.гр. МОАмаг-081,

науковий керівник к.т.н., доцент Ткаленко Н.В.

 Сучасний стан сільськогосподарського виробництва в Україні

 Перехід до ринкових відносин, проголошений як кінцева мета ре­форм, проведених в Україні, і сільському господарстві зокрема, проходить на базі економіки особливого роду, окремі елементи і підсистеми якої утворюють, хоча і недостатньо ефективну систему, що розвивається. До загальних рис становлення та розвитку сільського господарства в Україні можна віднести такі особливості [1]:Відстала технологічна база даного сектора економіки.

  1. Висока (близько 25% від загальної кількості) частка великих і надвеликих промислових підприємств.
  2. Низька ціна робочої сили була зумовлена відносно більш низькими (у порівнянні зі світовими) цінами на споживчому ринку і більш низькими життєвими стандартами, звичками, схильностями, готовністю терпіти нестатки і т.п.
  3. Нерозвиненість горизонтальної інфраструктури ринку, практично всіх її складових як інформаційних, так і матеріально-речовинних горизонтальних систем зв’язку, складів, транспортних шляхів, засобів збереження інформації, адміністративних будинків і т.ін.
  4. Низький рівень економічної культури всього населення, у тому числі керівників підприємств сільського господарства.
  5. Високий рівень прихованого безробіття (за окремими оцінками, до 15% у середині 80-х років) зумовлений як ідеологією, так і трудовим законодавством.
  6. Виникнення і розширення легального недержавного сектора у формі приватних підприємств, фермерських господарств, спільних підприємств і т.п., що концент­рується як у сфері обігу, так і частково в сфері виробництва товарів.
  7. Різке зниження ефективності всієї господарської системи. Збільшення диференціації вигідності вкладень у різні галузі.
  8. Зростання стартових витрат (як фінансових, так і ор­ганізаційних), необхідних для початку нового виробництва, різке зни­ження рівня безпеки підприємництва, зростання ризику провалу при нерозвиненості системи економічного страхування і протидії ризи­кам.

За період 2003-2012 рр. валова додана вартість сільського господарства та обсяги виробництва сільської продукції зменшились в 2 рази, також відбулося зниження вартості основних засобів на 83,3 %, а кількість найманих працівників зменшилась на 63,8 % [3].

Необхідно зазначити, що протягом 2003-2012 років відбулося зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції практично у всіх областях України. Найбільше зростання було у Дніпропетровській – 53,1%, Київській – 50,3%, Миколаївській – 70,3%, Полтавській – 56,0%, Черкаській – 88, 6%. Зменшення обсягів відбулося лише у Сумській області – 3,8%. Слід зазначити у Чернігівський області обсяг виробництва практично не змінився, темп росту складає – 104% [3].

Таке зростання не є позитивною тенденцією, оскільки темпи інфляції та темпи росту цін на сільськогосподарську продукцію значно перевищують темпи зростання виробництва. Проаналізувавши стан продукції сільського господарства в Україні, необхідно оцінити і рівень рентабельності основних видів продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах України (див. табл.1).

Таблиця 1

Рівень рентабельності основних видів продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах (у відсотках.)

Види продукції

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012

Зернові культури

64,8

45,8

20,1

3,1

7,4

28,7

16,4

7,3

13,9

Насіння соняшнику

52,2

64,3

45,2

24,3

20,7

75,9

18,4

41,4

64,7

Цукрові буряки

6,1

6,2

-0,8

4,8

11,1

-11,1

7,1

37,0

16,7

Овочі відкритого ґрунту

-1,7

30,9

-5,0

16,1

14,8

14,1

11,1

19,1

23,5

Картопля

14,0

33,5

-0,7

17,8

56,2

24,7

7,9

12,9

62,1

Плоди

-1,1

19,9

8,4

12,7

33,5

8,5

13,9

16,2

14,9

Виноград

62,7

44,5

8,7

31,7

39,6

33,2

58,8

92,1

91,6

Молоко і молочні продукти

-6,0

9,9

-0,4

12,2

-3,7

13,8

4,1

1,4

17,9

Велика рогата худоба на м’ясо

-42,3

-44,3

-33,8

-25,0

-38,4

-41,0

-24,1

-32,9

-35,9

Свині на м’ясо

-44,3

-33,0

-14,4

14,9

-9,2

-27,6

0,3

12,1

-7,8

Вівці та кози на м’ясо

-46,4

-37,8

-44,3

-32,1

-34,3

-46,4

-38,6

-31,8

-29,5

Птиця на м’ясо

-33,2

11,0

3,8

24,9

12,1

-19,0

-11,3

-22,5

-4,4

Яйця

10,6

18,5

15,2

23,5

-6,8

9,1

13,0

13,1

18,6

Вовна

-75,8

-75,4

-74,7

-72,8

-78,1

-80,6

-74,7

-79,4

-82,2

 

Як свідчать дані табл.1 за період з 2003 до 2012 роки тенденції рентабельності виробництва основних видів продукції сільського господарства є суперечливими [3]. Продукція рослинництва протягом даного періоду є прибутковою. Проте продукція тваринництва має стійку тенденцію збитковості. Це обумовлено значними витратами на ведення сільськогосподарської діяльності та низькими цінами на основні види продукції. Поряд з цим високі показники рентабельності соняшнику та картоплі обумовлені як зростаючим попитом на світовому ринку, так і неврожаєм, що стимулює зростання ціни, а не ефективності виробництва.

Якщо проаналізувати рівень і структуру державної підтримки сільського господарства, то можна зробити наступні висновки. В структурі джерел державної фінансової підтримки до 2007 року переважало фінансування через режим пільгового оподаткування та реструктуризацію заборгованості, які не завжди були прямим і цілеспрямованим вкладанням коштів у розвиток галузі чи окремих виробництв[1,2]. Починаючи з 2007 року, державна фінансова підтримка стала більш відчутною. За всіма джерелами селу надійшло майже 10 млрд. грн., у тому числі за рахунок державного бюджету  – понад 6 млрд. грн. У 2011 році загальний обсяг державної фінансової підтримки сільського господарства становив 13,8 млрд. грн. або зріс порівняно з 2003 роком у 4,2 рази, в тому числі бюджетна підтримка – у 15,7 рази [3].

За рахунок спеціального режиму прямого оподаткування (фіксований сільськогосподарський податок) і функціонування режимів та механізмів справляння ПДВ у 2007 році на підтримку галузі надійшло 3,9 млрд. грн. У 2009 році обсяг позабюджетної підтримки становив майже 5,5 млрд. грн. [3]. Але завдяки зростанню спрямувань у галузь бюджетних коштів питома вага позабюджетної підтримки зменшується.

Обсяг коштів, який направляється з державного бюджету на підтримку розвитку сільського господарства, щорічно зростав до 2008 року, проте в умовах світової фінансової кризи відбулося зменшення державної підтримки. Однак, за будь-яких умов, аграрний сектор економіки працює на межі збитковості, а окремі його галузі, насамперед тваринництво, є хронічно збитковими.

Таким чином серед основних проблем розвитку сільського господарства можна виділити наступні:

−    низька конкурентоспроможність продукції та невідповідність її міжнародним ста­ндартам якості та безпеки;

−    низький рівень інвестицій і зростання залежності від державного фінансування;

−    низька економічна ефективність сільськогосподарського виробництва порівняно з іншими країнами, використання застарілих технологій;

−    домінування сировинної продукції з низьким рівнем переробки в експорті;

−    катастрофічне падіння родючості ґрунтів і зростання їх ерозії.

В умовах відкритості національної економіки світові тенденції щодо нарос­тання дефіциту продовольства і зростан­ня цін можуть розглядатися як потужний виклик для українського аграрного ви­робництва. Ці тенденції можуть діяти як активний стимул пожвавлення сільгоспвиробництва й експорту сільгосппродукції, джерело додаткових фінансових ресурсів для розвитку та капіталізації сектору, під­ґрунтя для розкриття вітчизняного аграрно­го потенціалу як важливої й поки що недо­статнім чином розкритої національної кон­курентної переваги.

Література

1.Алексійчук В. М. Напрями реформування системи кредитного забезпечення в АПК /В. М. Алексійчук // Економіка АПК. – 1998. – № 1. – С. 40-45.

2.Концепція Державної цільової програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року, від 3 лютого 2010р. №121-р. [Електронний ресурс] — Режим доступу:   http://zakon1.rada.gov.ua/cqi-bin/laws/main.cqi?nreg=121-2010-%F0

3.Сайт Державного комітету статистики України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий