Вплив інформаційних технологій на провадження організаційних змін

Вульвач О.Ю., студентка групи МОАмаг-081 ЧДІЕіУ,

науковий керівник к.е.н., доцент Ладонько Л. С.

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРОВАДЖЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

Одним з основних факторів впливу науково-технічного прогресу на всі сфери діяльності людини є широке використання нових інформаційних технологій. Серед найбільш важливих і масових сфер, в яких інформаційні технології відіграють вирішальну роль, особливе місце займає сфера управління підприємством. Під впливом нових інформаційних технологій відбуваються докорінні зміни в різних сферах його діяльності, а саме: зміни неструктурованих процесів в частково структуровані, які є більш придатними для подальшої автоматизації прийняття рішень; зменшення ролі виконавця у здійсненні стандартних операцій, оскільки аналітики забезпечуються необхідною інформацією і потужними аналітичними засобами; надходження необхідної інформації в управлінські і виробничі процеси, які мають можливість вибудовуватись в необхідній послідовності з перспективою паралельного виконання однотипних операцій; організовується збір та обробка однотипних даних; забезпечується ефективний контроль за виконанням процесів; пришвидшується передача інформації, необхідної для виконання бізнес-процесів.Нові інформаційні технології в кінцевому рахунку покликані змінити природу всієї організації, трансформуючи її цілі і стратегічні бажання. Щоб керівник мав можливість більш ефективно використовувати інформацію, він повинен отримувати її в меншому обсязі, більш концентрованою у відповідності тим завданням, які вирішуються на даному рівні управління.

Відповідно до успішності впровадження організаційних змін в компаніях виділяють організації де керівництво не вірить в можливості впровадження організаційних змін для розвитку бізнесу, затрати на інформаційні технології є необґрунтованими або неефективними, купуються дешеві обчислювальні засоби, підприємство не вдосконалюється, не розвивається, експлуатація віддана випадковим людям, нові розробки відсутні, навчання персоналу не проводиться. Або ж організації — в яких зміни в інформаційних системах нарощуються хаотично, але при цьому нові розробки, як правило, не ефективні. Такі компанії є відсталими, або перебувають у передкризовому, або після кризовому стані. І навпаки, якщо діяльність в області впровадження інформаційних технологій планується у відповідності з основними параметрами діяльності, витрати знаходяться під контролем керівництва, організація вміло застосовує нові технології, основні і допоміжні процеси підтримуються інформаційними технологіями, вона готова проводити реінжиніринг основних бізнес-процесів та навчання персоналу, нові розробки ефективні, а затрати окупаються, то такі організації є конкурентоспроможними та лідируючими.

Отже, можна сказати, що на сьогодні жодне велике підприємство не може працювати без інформаційної системи, яка все більше і більше стає схожою на нервову систему живого організму,що є невіддільною його частиною. Нові інформаційні технології та реалізовані на їх основі інформаційні системи є потужним інструментом для організаційних змін. Організації все частіше вдаються до допомоги сучасних інформаційних систем і технологій, щоб стежити за зовнішніми та внутрішніми потоками інформації, використовувати її для аналізу, прогнозування, прийняття управлінських рішень. Сучасні інформаційні процеси вимагають, щоб підприємці по-новому поглянули на інформаційні технології управління, адже вони є надійною рушійною силою для того, щоб підприємство мало змогу розвиватися і досягати намічених цілей.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий