Аутстафінг та лізинг як інструмент менеджменту персоналу

Демідов О.О.,  МОАмаг – 081ЧДІЕУ,

науковий керівник к.е.н., доцент  Михайловська О.В.

 

АУТСТАФІНГ ТА ЛІЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

 Сучасний етап розвитку економіки характеризується глибокими системними змінами,що призводять до ,посилення конкуренції на внутрішніх і зовнішніх ринках України і світу. Зазначене спонукає до розвитку нового напряму управління персоналом – лізингу персоналу та аутстафінгу.Послуги з лізингу персоналу для українського ринку є новими, хоча у західних країнах вони існують вже близько 20-35 років. Згідно з дослідженнями зарубіжних аналітиків, 81% американських компаній використовує послуги тимчасових робітників, більше ніж 5% від загальної кількості зайнятих у США і країнах Західної Європи знаходяться у штаті кадрових агентств-лізингодавців. Відомо, що у 15 країнах-учасниках Європейського Союзу (ЄС) близько 1,5% працюють за лізинговими договорами. Лізинг персоналу найбільш активно використовується у Нідерландах (майже 4% працівників). У цілому в усіх країнах ЄС спостерігається загальна стійка тенденція щодо залучення фахівців на основі різних лізингових програм [1]. Кількість спеціалізованих компаній Україні  (найбільше їх зареєстровано у містах Києві і Харкові), що надають на ринку послуги з лізингу персоналу за світовими стандартами, незначна. Поряд з тим, зважаючи на нові умови функціонування вітчизняних підприємств, пов’язаних зі світовою фінансовою й економічною кризою, ця форма кадрового забезпечення стає все більш актуальною [2].

За даними експертів у США аутстафінг використовують 92% компаній, в Європі 86% (прикладом компанії яка активно використовує аутстафінгу є Smart Solution, що спеціалізується на комплексних рішеннях у сфері управління персоналом для провідних зарубіжних і національних компаній) слід відзначити, що  український ринок аутстафінгових послуг не відповідає показникам розвинених країн [3]. Даними послугами користується лише 25% від признаних підприємств. Але Україна має перспективи розвитку зазначеного напряму й може конкурувати з ринками країн СНГ. Необхідною умовою ефективного розвитку аутстафінгу є належне застосування інструментарію управління персоналом який поділяють на:

1)                мотивація співробітника.

2)                 теорія «страхів персоналу».

3)                менеджмент помилок.

4)                постановка цілей та планування.

5)                делегування повноважень.

6)                оцінка персоналу.

7)                 управління емоціями і талантами персоналу [4].

Наукові погляди  щодо основних характеристик аутстафінгу та лізингу персоналу зведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Джерело Характеристика
Селюченко Н.Є. Проблеми ринку праці в умовах кризи та можливі шляхи їх вирішення / Н.Є. Селюченко, В.П. Кічор // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – №640. – С.189-196. Основні фактори, які спонукають підприємство до лізингу та аутстафінгу персоналу:

– бурхливий розвиток бізнесу. При збільшенні розміру підприємства адміністрації складніше сконцентруватись на виконанні своїх безпосередніх обов’язків;

–  посилення конкуренції. Більшості компаній для виживання у конкурентній боротьбі з одного боку необхідно бути дуже гнучкими, а з другого – оптимізувати свої витрати;

–  розвиток сфер діяльності. Зайнятість має сезонний або проектний характер, де високий відсоток лінійних підрозділів. У даному випадку циклічність коливань чисельності персоналу потребують нових підходів, тому одним з найбільш цікавих рішень може стати використання різних технологій

.Сівашенко Т.В. Особливості аутстафінгу та лізингу персоналу / Т.В. Сівашенко // Економічний  простір. – 2010. – №17 – С. 137-142. Лізинг персоналу дає змогу швидко і якісно замінити відсутнього фахівця, не збільшуючи штат компанії і не порушуючи внутрішню систему комунікації та розподіл обов’язків.

Лізинг персоналу передбачає залучення тимчасово вільного компетентного персоналу (одного фахівця чи команди фахівців) до діяльності підприємств за допомогою кадрових агентств, які займаються наданням  послуг

Геращенко І.О. Аутстафінг – інструмент в управління персоналом / І.О. Геращенко, Г.П. Домбровська // Вісник національного технічного університету ХПІ – 2010 – №62. – С.15-22

 

Аутстафінг (від англ. «оutstaffing» – «поза штатом») є різновидом аутсорсингу, тобто передачі окремих функцій, бізнес-процесів або їх частин іншим компаніям з метою забезпечення вищого рівня ефективності їх виконання.

Отже, на основі вищенаведених статистичних даних та наукових поглядів можна відзначити, що аутстафінг та лізинг персоналу для України є відносно новим напрямом діяльності, але перспективним та таким, що потребує подальших досліджень, які сприятимуть підвищенню ефективності його застосування, а також використанню існуючого потенціалу у повному обсязі.

Література

1. Тимохіна О.О. Лізинг персоналу як шлях забезпечення підприємств тимчасовими працівниками / О.О. Тимохіна // Збірник наукових праць «Торгівля і ринок України» – 2010. – Вип.30 Т.2. – С.357-363.

2. Гринько В. Г. Лізинг як інструмент антикризового менеджменту персоналу / В. Г. Гринько // Управління розвитком – 2010. – №3(79) – С.72-73.

3. Шимко О.В. Аутсорсинг як сучасний інструмент підвищення ефективності бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvse/2010_2/27.pdf

4. Инструменты управления персоналом для линейных менеджеров и директоров [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів: http://vbiz.com.ua/content/view/226/118/

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий