Вийшов із друку навчальний посібник: Старченко Г.В. Операційний менеджмент

Вийшов з друку навчальний посібник «Управління проектами: теорія та практика»

Організаційно-управлінські механізми реформування сфери охорони здоров’я

Клименко О. М., к.е.н., доцент ЧДІЕУ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ РЕФОРМУВАННЯ

СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Охорона здоров’я є сферою, що відображає стан та характеризує перетворення головних сфер розвитку суспільства економічної, політичної та соціальної. Саме тому експерти ВООЗ звертають увагу на тісний взаємозв’язок між станом системи охорони здоров’я, здоров’ям населення та економічним розвитком країни. Інвестиції в зміцнення здоров’я населення не лише знижують тягар хвороб, а й стимулюють економічне зростання країни [1]. Читать далее »

Теоретичні аспекти формування корпоративної культури

Кізлевич І.А., студентка гр. МОАмаг – 081 ЧДІЕіУ,

науковий керівник к.е.н., доцент Ладонько Л.С.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Корпоративна культура на сьогодні є атрибутом підприємства, яке піклується про свій імідж, ділову репутацію, як всередині так і за її межами. До цих пір немає еталонного визначення корпоративної культури, але у багатьох наукових працях учених корпоративна культура розуміється як система базових припущень, беззастережно прийнятих і поділюваних членами організації, включає філософію і ідеологію управління, цінності та вірування, установки і норми, що утворюють основу взаємодій як усередині організації, так і поза нею. У дослідженнях корпоративної культури в Західній Європі певна увага концентрується на духовних елементах і поняттях, які використовують для визначення явищ, ідей, засобів пізнання, символів та їх значень, цінностей, правил і норм, моделей поведінки тощо. Такі дослідження здійснювали, зокрема, М. Елвесон, Р. Кілман, Р. Рюттінгер, Д. Ньюстром, К. Девіс, Л. Джоуел, В. Співак, А. Заньковський, С. Шекшня та інші. Читать далее »

Аутстафінг та лізинг як інструмент менеджменту персоналу

Демідов О.О.,  МОАмаг – 081ЧДІЕУ,

науковий керівник к.е.н., доцент  Михайловська О.В.

 

АУТСТАФІНГ ТА ЛІЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

 Сучасний етап розвитку економіки характеризується глибокими системними змінами,що призводять до ,посилення конкуренції на внутрішніх і зовнішніх ринках України і світу. Зазначене спонукає до розвитку нового напряму управління персоналом – лізингу персоналу та аутстафінгу. Читать далее »

Бенчмаркінг як універсальна управлінська технологія впровадження змін

Гринюк В.О., група МОАмаг – 081 ЧДІЕіУ,

науковий керівник к.е.н., доцент Ладонько Л.С.

 

БЕНЧМАРКІНГ ЯК УНІВЕРСАЛЬНА УПРАВЛІНСЬКА ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН

 Стратегічне управління підприємством у ринкових умовах господарювання передбачає визначення існуючих позицій на ринку, сильних та слабких сторін діяльності. Щоб здійснити це ефективно, необхідно правильно визначити основу  і критерії порівняння, адже стратегічна позиція підприємства у ринковому середовищі — це його позиція щодо конкурентів. Інструментом для цього може слугувати технологія об’єктивного порівняння, яка успішно використовується у багатьох країнах — бенчмаркінг (benchmarking).   Читать далее »

Вплив інформаційних технологій на провадження організаційних змін

Вульвач О.Ю., студентка групи МОАмаг-081 ЧДІЕіУ,

науковий керівник к.е.н., доцент Ладонько Л. С.

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРОВАДЖЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

Одним з основних факторів впливу науково-технічного прогресу на всі сфери діяльності людини є широке використання нових інформаційних технологій. Серед найбільш важливих і масових сфер, в яких інформаційні технології відіграють вирішальну роль, особливе місце займає сфера управління підприємством. Під впливом нових інформаційних технологій відбуваються докорінні зміни в різних сферах його діяльності, а саме: зміни неструктурованих процесів в частково структуровані, які є більш придатними для подальшої автоматизації прийняття рішень; зменшення ролі виконавця у здійсненні стандартних операцій, оскільки аналітики забезпечуються необхідною інформацією і потужними аналітичними засобами; надходження необхідної інформації в управлінські і виробничі процеси, які мають можливість вибудовуватись в необхідній послідовності з перспективою паралельного виконання однотипних операцій; організовується збір та обробка однотипних даних; забезпечується ефективний контроль за виконанням процесів; пришвидшується передача інформації, необхідної для виконання бізнес-процесів. Читать далее »

Науково-практичне обгрунтування інноваційних підходів до реформування системи регіонального управління

 Вдовенко С.М.,

                                              доктор наук з державного  управління, доцент

    Науково-практичне обгрунтування інноваційних підходів до реформування системи регіонального управління

 

В статті аналізуються сучасні теоретичні посилання та практичні підходи до реформування системи регіонального управління. Здійснюється їх аналіз за сутнісними ознаками та адаптивністю до застосування в Україні.

Акцентується увага на умовах трансформації регіонального управління до засад його функціонування в країнах ЄС.

Ключові слова: регіональне управління, публічне адміністрування, інноваційні підходи, реформування, система, місцеве самоврядування.

             Посилення наукової уваги до проблем регіонального управління викликається сучасними тенденціями та реальними процесами децентралізації і делегування центральними органами влади місцевим адміністраціям повноваженнь й відповідальності з питань територіального розвитку, які відбуваються в провідних економічно розвинутих країнах світу і потребують теоретичного обґрунтування та визначення загальних можливостей та меж застосування і врахування особливостей в залежності від рівня зрілості суспільства, економічних умов, інституціонального середовища конкретних регіонів. Читать далее »

Сучасний стан сільськогосподарського виробництва в україні

Бакуменко Р.П., ст.гр. МОАмаг-081,

науковий керівник к.т.н., доцент Ткаленко Н.В.

 Сучасний стан сільськогосподарського виробництва в Україні

 Перехід до ринкових відносин, проголошений як кінцева мета ре­форм, проведених в Україні, і сільському господарстві зокрема, проходить на базі економіки особливого роду, окремі елементи і підсистеми якої утворюють, хоча і недостатньо ефективну систему, що розвивається. До загальних рис становлення та розвитку сільського господарства в Україні можна віднести такі особливості [1]: Изображение

Напрями покращення інвестиційного клімату в україні

Авраменко І.О., студентка гр. МОАмаг-081

науковий керівник, к.т.н., доцент Ткаленко Н.В.

Напрями покращення інвестиційного клімату в Україні

Створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні є надзвичайно важливою проблемою. Зарубіжний досвід дає підстави вважати, що залучення іноземного капіталу відіграє вирішальну роль у зміцненні економічного розвитку країни лише за умов активної і організованої участі держави в інвестиційному процесі. Изображение